Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1: Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door . Do-it Rijopleiding”) worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen (“Overeenkomsten”).

1.2: Onze wederpartij bij Overeenkomsten wordt hierna “Cursist” genoemd.

1.3: Do-it Rijopleiding biedt één van de volgende diensten aan de Cursist aan:

 1.  “Pakketopleiding”: Opleiding met een minimale duur van 1 maanden met een vastgesteld aantal rijlessen en het praktijkexamen zijn inbegrepen;
 2. “Spoedopleiding”: Opleiding met een vastgesteld aantal rijlessen die binnen 5, 10 en 15 (werk)dagen wordt afgerond en het praktijkexamen zijn inbegrepen.
 3.  “Compact opleiding”: opleiding met een maximale duur van 3 maanden met een vastgesteld aantal rijlessen  het praktijkexamen zijn inbegrepen; of
 4. een Rijopleiding met een onbepaalde duur en een onbepaald aantal rijlessen, noch het examen zijn inbegrepen.

1.4: Op deze Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2 Overeenkomsten
2.1: Ingeval van één van de bepalingen uit deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

2.2: Ingeval van strijd tussen in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen, en andere schriftelijke van Overeenkomsten deel uitmakende bepalingen, prevaleren de laatste.

3  Verplichtingen Rijopleiding Do-it
3.1: Rijopleiding Do-it is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

 1. Rijles wordt gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht
  Motorrijtuigen (WRM);
 2. De examenaanvraag uiterlijk 2 weken na het met de Cursist gevoerde overleg dat het examen
  kan worden aangevraagd en de Cursist de kosten van alle gevolgde rijlessen en van het examen ad EUR 285,- aan Rijopleiding Do-it
  heeft voldaan, is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV of het Bureau Nader Onderzoek
  Rijvaardigheid (BNOR);

4 Verplichtingen Cursist
4.1: De Cursist is verplicht:

 1. Tijdens de rijles aanwezig te zijn; Indien de Cursist niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op de met de rij-instructeur afgesproken plaats aanwezig is, heeft hij en/of zij geen recht op een vervangende rijles;
 2. Een rijles die hij en/of zij niet kan volgen tijdig, langer dan 48 uur voor aanvang van de rijles af te zeggen. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, waarbij zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen niet zijn inbegrepen in voornoemde periode, heeft de Cursist geen recht op een vervangende rijles. Ingeval van een losse les is de vergoeding voor de les alsdan verschuldigd. Afzegging kan alleen bij de desbetreffende rij-instructeur worden gedaan. Ingeval van een niet-tijdige afzegging vanwege een dringende reden heeft de Cursist recht op een vervangende rijles. De Cursist dient op verzoek van Rijopleiding Do-it schriftelijk bewijs terzake de dringende reden te overleggen. Onder een dringende reden dient te worden verstaan de begrafenis van een overledene tot en met de 2e graad of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie; In elk geval van afzegging van de rijles bij de Spoedopleiding heeft de Cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een in dit artikel genoemde dringende reden;
 3. De aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 4. Bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriebewijs  te overleggen;
 5. nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen.

5 Betaling 
5.1: Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, dient betaling voor de rijopleiding per automatische incasso te geschieden. De
Cursist behoudt zich het recht voor op zijn en/of haar verzoek de automatische incasso in te trekken, alsmede een foutief geïncasseerd bedrag te laten terugboeken. Het is de Cursist in geen geval toegestaan om de vergoeding in contanten aan de rij-instructeur te voldoen. Pas na ontvangst van de betaling van (de eerste termijn van) het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.

5.2: Rijopleiding Do-it is gerechtigd tijdens de duur van de Overeenkomst haar lesprijs te verhogen. De Cursist heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij en/of zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.

5.3: Indien de Cursist de machtiging tot automatische incasso intrekt of een geïncasseerd bedrag laat terugboeken, is hij en/of zij voor elke termijn die niet door middel van automatische incasso wordt betaald Rijopleiding Do-it administratie kosten verschuldigd. aan Deze kosten dienen tegelijkertijd met de termijn te worden betaald.

5.4: indien  Rijopleiding Do-it  14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling  heeft ontvangen, is de cursist automatisch in verzuim, rijopleiding do-it is als dan gerechtigd het nog openstaande bedrag  te verhogen met €15,- administratiekosten, in aanvulling op de administratie kosten die  zijn  genoemd in paragraaf 5.3  Rijopleiding Do-it  behoud zich alsdan tevens het recht voor om over het openstaande bedrag rente te berekenen. Zij zal als  rentepercentage de wettelijk rente vermeerderd  met 2% op jaarbasis hanteren. De verplichting van de cursiste tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt hiermee niet te vervallen.

5.5: Indien de Cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan Rijopleiding Do-it de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Rijopleiding Do-it is in dat geval gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen, welke kosten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten omvatten. Onder buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die aan Rijopleiding Do-it  in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie  Rijopleiding Do-it zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.

6 Examen
6.1: De kosten van alle door de Cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan  Rijopleiding Do-it  dienen te zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend.

6.2: Rijopleiding Do-it is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het examen door te berekenen aan de Cursist. Zij is op verzoek van de Cursist verplicht een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te overhandigen.

6.3: Rijopleiding Do-it behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.

6.4: Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de Cursist niet of te laat op het examen verschijnt of hij en/of zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de Cursist.

6.5: Rijopleiding Do-it  zal op verzoek van de Cursist – zorg dragen voor de aanvraag van een nieuw examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van één van de onderstaande gebeurtenissen:

 1. Een familielid tot en met de 2e graad van de Cursist of van de  rijinstructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen
  zelf;
 2. Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR, het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;

7 Ontbinding
7.1:  Elke Overeenkomst die door de Cursist is ondertekend wordt door Rijopleiding Do-it als bindend beschouwd, tenzij de Cursist de Overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening per brief, e-mail of fax ontbindt.

7.2: De Overeenkomst kan door zowel de Cursist als  Rijopleiding Do-it  worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van een kalendermaand.

7.3: Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de Cursist is voldaan, zal Rijopleiding Do-it  het bedrag onder aftrek van de genoten rijlessen, lesmateriaal  en het door haar aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengelden aan de Cursist restitueren.

7.4: Rijopleiding Do-it kan de Overeenkomst slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is  Rijopleiding Do-it  gehouden de lesgelden, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de Cursist te restitueren.

8 Vrijwaring
8.1: Rijopleiding Do-it vrijwaart de Cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en over rijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de Cursist, alsmede bij het gebruik door de Cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.

8.2: Indien de Cursist een rijles volgt ondanks dat hem en/of haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn en/of haar rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de Overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de Cursist Rijopleiding do-it volledig voor de gevolgen hiervan. De Cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel voor zijn en/of haar rekening nemen.

thomas davisthomas davis